Humleodlingen i Havdhem

Havdhem-040I äldre tid var odlingen av humle allmän på Gotland. Ofta lade gårdarnas läge och jordmån hinder i vägen, ty humlen fodrade ett soligt och skyddat lägre och bördig och mullrik jordmån.
I en välskött humlegård i gamla tider skulle rankorna bindas upp två gånger dagligen under den första växttiden. Vid uppbindningen använde man sig av bast från föregående års humlerankor.
Humlestängerna (stakar) var smäckra tall och unggranar av 6-7 meters längd och rankorna band upp till minst 5 meters höjd. Sedan fick topparna växa fritt och slingra sig om varandra. Storleken av en odling räknades vanligen i stänger och 20 stänger tycks ha varit en allmänt förekommande storleksordning, dock givetvis förekom variationer.
Denna uppteckning avser närmast tiden omkring 1900 och några år in på 1900-talet. Dessförinnan är det endast i enstaka fall man kan få upplysningar i saken genom gamla gårdshandlingar. Numera är det endast på enstaka ställen humleodling förekommer och då i mycket liten skala.
Hedergren Gimbrings hade före laga skifte 1880 sin humlegård belägen i nuvarande Göte Sonells hage intill Havorkvior.
På Carl-Gustav Carlssons part hade de i äldre tid humlegård om 20 stänger. På 1900-talet har ingen humleodling förekommit i Gimbringsgårdarna. Vis Libbenarve var det humleodling på fyra parter till in på 1900-talet. Edvin Mathsson var den som höll på längst till slutet av 1940-talet. August Dahlgren slöt i slutet av 1920-talet.
Nils Cederlund Nickarve hade en rätt stor humlegård hemma vid gården och höll på med odlingen i mindre skala till in på 1950-talet. P. Pettersson Sigters hade även han en humleodling.
Vid Bertil Pettersson Rosarve hade de en stor humlegård vid gården och Herman Levander Rosarve hade en stor humlegård vid lammgiften på Lingen.
Kviberg Anningåkre hade en stor humlegård på Lingen och en Lars Jacobsson på Lingen odlade humle som han sedan sålde.

Havdhem sockenforskning 1970

 

 

I Revisionsboken 1653 står följande om humleodlingen i Havdhem:

Lingvide humlegård till 300 humlestänger.
Snevide humlegård till 100 humlestänger.
Kvinnegårde humlegård till 300 humlestänger.
Stora Allmungs humlegård till 50 humlestänger.
Gimbrings humlegård till 20 humlestänger.
Rommunds humlegård till 20 humlestänger