Bilder - Berättelser

Har Du några bilder eller någon

berättelse som Du tror skulle

platsa här  sidan  hör

av dig.

Maila info@havdhem.se

Vådeldar i Havdhem

vadeldar-2012

 

 

 

havdhem-kyrka-fore-ombyggnad kopia

1. Då Claudius Trogilides år 1674 blev kyrkoherde i Havdhem var kyrkan öde och skröplig innan och utan och inget torn fanns. På kyrkoherdens fråga, varför ? Svar: Att kyrkan var av vådeld avbränd omkring 1580. Fråga: Om de viste hur länge sedan? Svar:Nej, det lär vara hundra år sen Anno Dommini 1582. Havdhem kyrka byggdes 1040 och menas att den skulle haft sitt namn efter Sankt Dionis. Detta är den äldsta kända eldsvådan i Havdhem.

 

2. Vidare har Claudius Trogilides nedtecknat att den 16 augusti 1702 uppbrann genom tordskild (blixtnedslag) Jöran Olofsson Hemöstris ladugård.

 

3. Den 12 mars 1705 blev båda Libbenarvegårdarna av häftig vådeld uti en stor storm avbrända och i aska lagda inom tre klocketimmar, både stugor och fähus. Det var midfastosöndagen och Rasmus Påvelsson var då bonde.

 

4. Följande eldsvåda inträffade i mitten av 1890-talet. Några närmare detaljer om eldsvådan går ej att få, då de äldre personer som då levde i trakten är döda. Vad som här kommer att anföras är berättade minnesanteckningar. Det har berättats, att olyckan inträffade en helgdagsförmiddag. Det eldhärjade boningshuset låg ca. 5 a 600 m. väster om Kulle. Ägaren hette Mårten Persson vilken var född vid Snovalds i Havdhem. Föregående ägare hette Lingström, vilket även var hustruns flicknamn och Persson kallades vanligen Mårten Lingström. Makarna tillhörde Havdhems Baptistförsamling och de var vid olyckstillfället på möte i baptistkapellet. Som ovan nämnts, var det en helgdag och antingen påskdagen eller pingstdagen. Deras 10/12-åriga dotter Augusta var ensam hemma vid tillfället. Då föräldrarna återkom till hemmet återstod blott en rykande ruinhög och de var helt utblottade på bohag, kläder och inventarier utom de kläder de hade på sig.
För att om möjligt få några uppgifter om tilldragelsen, ringde jag (Edvin Lindqvist) upp Fru Frida Kviberg Anningåkra, född vid Rangvalds år 1890 och hon berättade följande: "Jag minns mycket väl eldsvådan som vi kunde se från vårt köksfönster vid Rangvalds. Det var helgdag och min morfar var i kyrkan. För att förbereda makarna Persson på olyckan, då i synnerhet mor Lingström, gick moster Cederlund vid Kälder emot dem i kviorna.
Grannar och sockenbor gjorde en insamling för dem, och det sades att de där igenom fått mer än de förut varit ägare av." Så långt Fru Kviberg. Familjen köpte snart här efter Stefansson Drakarve gård, som numera ägs av Perssons dotterson Emil Fransson. Jag frågade honom vid ett tillfälle om han hört sin mor berätta om den tragiska händelsen, men han svarade att hon blivit chockad.

 

5. I september 1914 höll man på och tröskade hos Arvid Rosengren, Rangvalds. Några bönder i Burgebyn hade något år tidigare bildat ett tröskbolag och inköpt ett 3 fot tröskverk och en 5 hästkrafter självgående lokomobil. Maskinist och tröskverksskötare var för året Berner Mathsson Snovalds.
Det blåste rätt hård vin om dagen och vinden låg från bilen mot ladugården. När tröskfolket var inne och drack otendag började det brinna i säden och halmen i ladan. De som först blev varse elden var Jacob Larsson och hans folk vilka höll på att köra in korn. Evald Larsson sprang över åkern allt vad han förmådde och tröskfolket som såg honom undrade varför han kom springande. De hade ännu inte upptäckt elden. Man försökte nu få ut trösken ur ladan och det lyckades karlarna att med handkraft lyfta den ur klossarna, men elden var så häftig att de måste överge försöket. Lokomobilen var fastklossad, men det lyckades dock Berner att få loss och köra lokomobilen i säkerhet.
Rosengren försökte att få ut en gris ur ladugården, men med eld i kläderna och flera brännsår, måste han ge upp försöket. Man försökte också mota hönsen från gården, men de flesta sprang åter in i elden.  Ladugården brann ner till grunden med inneliggande hö, säd och halm och naturligtvis även tröskverket.
Brandorsaken ansågs vara gnistor från lokomobilen som i den starka vinden fört in det lättantändliga materialet i ladan.
Insamling gjordes för den olycksdrabbade familjen och grannarna skänkte virke till en ny ladugård. Valter Larsson Rangvalds har för mig (Edvin Lindqvist) berättat om de olika detaljerna vid branden. 

 

6. På försommaren år 1919 brann det gamla lokomotivstallet vid Havdhems järnvägssation ner till grunden. I stallet stod en ny boggijärnvägsvagn som totalförstördes. hur elden uppkommit blev aldrig utrett. Bland eldsläckningsmanskapet märktes arbetarna vid tegelbruket.
Stationen anlagd 1900. Station öppnad 26/7 1900. Byggnaden ombyggd 1943 (bostaden). 1947 moderniserades hela byggnaden. Stationshuset är en tvåvånings träbyggnad.

 

7. I början av 1920-talet brann Ragnar Petterssons snickerifabrik på "Svanväten" ner till grunden tillika med maskiner och verktyg, snickerier och virke. Anledningen till branden och närmare detaljer är mig (Edvin Lindqvist) obekant.

Havdhem-024Havdhem-0168. Vid niotiden på lördagskvällen den 1 september 1928 nedbrann Arvid Klasson, Hemöstris tillhörig ladugårds-byggnad, varvid allt hö, en del reskap och några svinkreatur innebrändes. Byggnaden var rätt gammal och täckt med agtak, var strax efter det elden observerades, helt övertänd. Tack vare vindstilla mötte det inga svårigheter att begränsa elden som även ödelade en halmstack. En underlighet var, att deras hund låg ihjälslagen på gården.

Bild 1: Arvid Klasson & Brita Lina Nilsson.

Bild 2: Sven & Bengt Johansson med ladugården i bakgrunden.

Havdhem-0149. En eldsvåda som var nära att få mycket sorgliga följder utbröt den 23 januari 1941 hos målaren Sven Lindqvist Allmungs. Deras 3 månader lilla flicka sov i en liten kammare som uppvärmdes med eldning med ved i en kakelugn. Flickan hade nyss fått sitt kvällsmål, och hennes mor var ute i ladugården för att mjölka deras ko, när hon kom på att hon glömt silvadden inne. Då hon kom in fick hon höra höga skrik från kammaren. Hon skyndade dit och fick då se att hela taket brann och ett brinnande pappstycken hade ramlat ner över barnet.

Hon ryckte till sig den lilla flickan som hade fått hela håret bortsvett och hade även fått brännsår bl.a. på axeln. Elden lyckades begränsas till trähuset som var sammanbygt med ett stenhus. Elden hade troligen legat och pyrt i trossbotten och då dörren stängdes hade den brutit genom taket. Vintern 1941 var mycket kall och snörik. Familjen fick sedan bo hos en granne tills huset var återuppbyggt..

Som kuriositet kan nämnas att Karolina Larsson "Uddvidens" hustru nära granne, vilket i många år varit något underlig i huvudet blev rädd då hon fick se eldsvådan, fick en chock och var alldeles frisk från den stunden.

Det i föregående berättelse omtalade nedbrunna bostadshuset, torde med säkerhet varit det då befintliga äldsta bostadshuset invid landsvägen på Kappelskogar. 
Huset var av trä och stod med framsidan vänd mot landsvägen och hade veranda. Till vänster om förstugan var ett rum vanligen kallat vardagsrummet. Mitt för förstugan en kammare och på norra gaveln ett rum kallat "bästkammaren" i vilket den lilla flickan befann sig då eldsvådan utbröt.
Det nuvarande bostadshuset på platsen söm är av sten, var flygelbyggnad till det brunna huset och var inrett till kök, kammare och brygghus.

 

10. Två ladugårdar lades i aska vid jättebrand i Havdhem den 17 september 1951.
Värden för omkring 200.000 kr gick till spillo när två ladugårdar tillhöriga lantbrukarna Gustav och Karl Jacobsson, Lilla Allmungs brann ner till grunden. Branden som troligen orsakades av korsslutning fick genom hård blåst en sådan fart att släckningsmanskapet fick inrickta sig på att begränsa eldens omfattning. Elden upptäcktes vid 11-tiden då Gustav Jacobsson höll på att göra i ordning en rotfruktskvarn då ljuset slocknade. När han skulle sätta in nya proppar fann han att det brann på höskullen och på några ögonblick var allt övertänt. Som första åtgärd föste han ut 23 av 34 grisar och larmade därefter brandkårerna från Havdhem och Hemse. Från Gustav Jacobssons ladugård spred sig elden på en kort stund till den i vindriktningen belägna grannladugården, antände en del bensin och fotogenfat och hotade mangårdsbyggnaden. Stora eldflagor följde med vinden och antände Randolf Larsson och Wilhelm Larssons ladugårdar flera 100 meter därifrån. Elden stoppades dock där på ett tidigt stadium men i skogen måste flera man stå på post. I drygt ett par timmar rasade elden med oförminskad kraft och släckningsarbetet försvårades av brist på vatten. Branddammen hade på morgonen länsats för att fördjupas. Mjölkmaskiner, tröskverk, nya gödselspridare, halmpressar, blåsare och mycket annat som hör till modernt utrustade jordbruk, det var nästan bara traktorerna på båda bårdarna som undgick förödelsen. Ännu dagen efter brann det i ladugårdarna och de stora vedhögarna som fanns på båda gårdarna. Bortåt 30 ton spannmål förstördes.

Havdhem-05211. Vid en explositionsartad brand den 1 december 1970 ödelades Havdhems Tegelbruk så gott som fullständigt på mindre än en timmes tid.Branden fick från början en våldsam fart i det fnösketorra virket som hela fabriken var uppförd av,  och det fanns inte mycket att göra när brandkårerna från Hemse och Burgsvik kom till brandplatsen kort efter att branden upptäcktes.
Det enda som räddades var värmeanläggningen med oljetankarna som var inrymd i ett fristående hus ca 15m från själva tegelbruket.
Det brunna värdet uppskattades till minst 600.00 kr. 

Det här var en ytterst beklaglig eldsvåda i synnerhet som man året innan investerade ganska mycke i bruket samtidigt som en omorganisering vidtorg för att få bruket mera bärkraftigt. Där till kom också det som inte är det minst beklagliga, detta att de 14 man som var anställda nu stod utan arbete. 

Havdhems tegelbruk som startades omkring år 1900. Tillverkningen bestod av dräneringsrör och murtegel. Under 1960-talet tillverkades även gult och rött fasadtegel. 1942 blev Gotlands Lantmäns Centralförening ägare till bruket och säkerställde på så sätt tillgången på täckdikningsrör. 1941 hade bruket en ugn med 16 kamrar som rymde 40 000 byggnadstegel, 10 000 större rör och 50 000 vanliga täckdikningsrör. Tegel från Havdhems tegelbruk har bl.a. använts till S:t Olofs sjukhus, länslasarettets tillbyggnad och Visby vattenledningstorn. Den första december 1970 brann bruket ner och det byggdes aldrig upp igen.  

Nedtecknat 1968 och 1973 av Svea Carlsson Gimbrings & Edvin Lindqvist Solstäder.


Vådeld nr 9 är nedtecknat av Birgitta Blomqvist efter hennes mors berättelse. Och ytterligare något kommer från tidningsartikeln om branden.

Lite personuppgifter om personerna här ovan: 

 

Claudius Cornelius, "Clas" Trogelides Trulsson Född 1645 i Visby [1642 Lärbro?]. Död 1725-06-08 i Prästgården i Havdhem
Köper Libbenarve part 2 1696.
[Far Trols Nilsen. Landsdommare. Död före 1655 [Dombok 1655, RDM 1657].]
[Mor Juditha, "Jutte" Paulsdotter. Född 1603 i Prästgården, Lärbro. Död 1691.]
Gift 1:o med Beata Clasdotter. Född 1645 i Havdhem Prästgård. Död 1681-01-01 i Spenarve.
Barn:Judita, "Jutta" Trulsson Clasdotter. Född 1668-05-.. i Visby.
Cicilia Clasdotter. Född 1669-09-.. i Visby. Död klockan 9 på förmiddagen 1743-05-23 i Havdhem
En son Classon. Född 1676-05-17, död 1676-05-17 i Prästgården i Havdhem.
Gift 2:o 1682-10-24 i Havdhem med Barbara Jörgensdotter. Född 1637 i Prästgården, Burs. Död om aftonen klockan 6, 1710-05-04 i Prästgården, Havdhem.
Gift 3:o 1711-11-25 med Maria von Dyk.


Jöran Olofsson Hemöstris Född ca 1650

Gift med Barbra Larsdotter. Född ca 1650 Hemöstris. Död 5/4 1720 Hemöstris
Barn:Hans * 30/3 1693 Hemöstris
Barbara  * 27/1 1696 Hemöstris
Anna * 27/1 1696 Hemöstris. Död 19/4 1696


Några personer som finns vid Libbenarve vid den här tiden.
Povel Rasmusson Stora Libbenarve. Född ../..-1646 Stora Libbenarve part 1. Död 25/6-1712 Stora Libbenarve part

Gift med Valborg. Född  ../..-.... Död 6/8-1725 Stora Libbenarve part 1

Barn:Margareta Född 2/4-1676. Död 26/1-1741 Libbenarve.

Anna Född 4/5-1676. Död 22/5-1739 Antarve, Havdhem.

Pernilla Död 27/12-1677. Död 14/11-1749 Libbenarve.

Rasmus Född 20/10-1680. Död 21/11-17 Libbenarve.

Jörgen Född 23/2-1683. Död 11/3-1743 Bols, Havdhem.

Clas Född 13/3-1688. Död 15/3-1703 Libbenarve.

Barbra Född 4/9-1691.


Rasmus Povelsson Stora Libbenarve. Född 20/10-1680 Libbenarve. Död 21/11-1740 Libbenarve part 1.

G. 1 ggr 18/10-1704 med Butvi Hansdotter. Född 1684 Havor, Havdhem. Död 21/4-1733 Libbenarve part 1.

Barn:Anna Född 4/8-1705. Död 12/4-1771 Burge, Havdhem.

Povel, "Paul" Född15/9-1707. Död 16/7-1738 Libbenarve part 1.

Valborg Född 23/3-1715. Död  28/12-1785 Libbenarve part 5.

G. 2 ggr 5/11-1734 med Catharina Mårtensdotter. Född 28/6-1687 Sigers. Död  14/11-1749 Libbenarve part 1


Anders Hansson Libbenarve part 3. Född 26/11-1678 Havor. Död 3/12-1722 Libbenarve part 3

Gift med Pernilla Povelsdotter. Född 27/12-1677 Libbenarve part 1. Död 14/11-1749 Libbenarve part 3

Barn:Hans Född 24/7-1705. Död  29/11-1706 Libbenarve.

Valborg Född 9/11-1706. Död 7/4-1749 Libbenarve.

Jöran Född 21/8-1710. Död 29/8-1710 Libbenarve.Povel "Paul" Född 2/10-1711. Död 16/7-1738 Libbenarve.

Anna Född 1/2-1719. Död 16/4-1770 Drakarve, Näs.


Jacob Petter Arvid Klasson Hemmöstris part 3. Född 1865-11-10 i Lingvide, Havdhem

Gift 1890-09-27 med Anna Birgitta Carolina, "Brita Lina" Nilsson. Född 1864-12-18 i Hemöstris, Havdhem

Barn:Nils Ernst Klasson. Född 1891-02-14 i Hemöstris.

Jacob Gunnar Klasson. Född 1892-05-31 i Lingvide.

Anna Maria Arvida Klasson. Född 1894-04-28 i Lingvide.

Ester Karolina Klasson. Född 1896-03-19 i Lingvide.

Elsa Mathilda Alfrida Klasson. Född 1897-12-25 i Lingvide.

Ebba Selma Christina Klasson. Född 1901-06-27 i Hemöstris.

Per Emrik Klasson. Född 1905-01-24 i Hemöstris.